040 - 690 46 00 Telefon – Växel Välkommen att ringa vår växel för hjälp
Kontaktformulär
Nyhetsbrev
1000_Litiumjontruckar_Jungheinrich
för att säkerhet och ergonomi är viktigast

Ansvar för god arbetsmiljö

Vi tar ansvar för att skapa säkra och ergonomiska arbetsmiljöer - internt och för våra kunder. Människan kommer alltid i första hand och vi ser till att utforma truckar och miljöer i denna anda! 

Content Skydd av människor 1

Kroppsvibrationer

Med kroppsvibrationer menas alla vibrationer som truckföraren utsätts för under arbetsdagen. För att förebygga hälsoskador hos förarna får kroppsvibrationerna inte överskrida vissa värden. Vi strävar efter att hålla belastningarna så låga som möjligt.

Det finns olika typer av vibrationer

Vibrationer: Vibrationer uppstår när ett föremål börjar svänga fram och tillbaka på grund av yttre och inre krafter.

Kroppsvibrationer: När människans kropp exponeras för vibrationer uppstår kroppsvibrationer. Beroende på vilken del av kroppen som exponeras delas exponeringen in i helkroppsvibrationer (HKV) och hand- och armvibrationer. 

Helkroppsvibrationer: Viberationer som överförs till hela kroppen, exempelvis via förarstolen eller förarplattformen när man kör truck.

Hand- och armvibrationer: Viberationer som överförs till händer och armar via vibrerande, handhållna maskiner, så som slipmaskiner och borrmaskiner. Mängden vibrationer av denna typ som en truckförare utsätts för är försumbart liten.

ETV 216i Campaign Ergonomi

Var förekommer dessa vibrationer?

Kroppsvibrationer uppstår överallt där människor kommer i kontakt med mekaniska vibrationer, exempelvis när en förare kör en truck. Dock är det viktigt att vara medveten om att det är skillnad på mängden kroppsvibrationer en förare utsätts för beroende på bland annat vilken typ av truck som används och under vilka förhållanden den körs.

Undersökningar visar att en ledtrucks vibrationer normalt sett inte är kritiska, detsamma gäller de från en motviktstruck med halvmassiva däck på högkvalitativ betong eller asfalt.

Vi rekommenderar att man är försiktig med truckar som har Vulkollan®-däck. Dessa truckar är konstruerade för inomhusanvändning och vid eventuell utomhusanvändning, eller på ytor där det förekommer trösklar, gropar, gupp och lutningar, kan vibrationsvärdena komma att överskridas om inga åtgärder vidtas.


Jungheinrichservice

Service med specialkunskapen endast leverantören kan erbjuda

En bedömning av den mängd vibrationer personalen i en viss verksamhet utsätts för måste utgå från en noggrann analys av samtliga arbetsflöden som utförs i verksamheten. Detta är det enda sättet att definiera de arbetsmoment som bedömningen ska baseras på.

Den mest tillförlitliga metoden att bedöma den vibrationsnivå personalen exponeras för är att göra mätningar på plats i verksamheten, direkt på truckarna medan de används på det sätt de används under en vanlig arbetsdag. Jungheinrichs vibrationsbedömning utförs av våra servicetekniker. Bedömningen inkluderar mätningar, presentation och förklaring av mätresultaten, samt förslag på förbättringar som kan hjälpa dig minska mängden kroppsvibrationer.

Stage Hydrauloljebyte

Hur görs mätningarna?

Kunden skapar en lista över samtliga truckar som används i verksamheten, inklusive uppgifterna de används för och ett antagande kring hur lång tid de utsätts för vibrationer. Utifrån hur truckarna används tar vår servicetekniker fram ett antal kategorier som representerar de olika typerna av arbete som truckarna utför. Därefter gör de mätningar på en truck från varje kategori i den miljö där den används, medan den utför sitt vanliga arbete.

En ”mätningskudde” placeras på truckens förarsäte eller förarplattform för att registrera de vibrationer som förekommer i driftmiljön under de olika arbetsprocesserna. Denna gör att alla påverkande faktorer, så som justeringar av sätet, golvets kvalitet, truckens typ och skick samt förarens körstil, kan tas i beaktande. Därefter beräknas det dagliga exponeringsvärdet utifrån de registrerade mätningarna för varje arbetsprocess, samt vibrationernas varaktighet.

Vad bör beaktas under en mätningsprocess?

Då truckar används på en mängd olika sätt, i en mängd olika miljöer bara inom en och samma verksamhet är det svårt att ge generella rekommendationer. En återkommande orsak till att mätresultaten inte alltid stämmer är dock truckföraren, då rörelsen förarna gör när de tar sig in i och ut ur truckar ofta ger vibrationstoppar; särskilt om föraren hoppar upp på plattformen/sätet och ställer/sätter sig direkt på sensorn.

Andra faktorer att beakta:

 • Är sätet korrekt inställt?
 • Har trucken fått ordentligt underhåll?
 • Är truckens däck nya eller slitna?

När dessa frågor besvarats kan själva mätningarna påbörjas.

Andra åtgärder som minskar mängden kroppsvibrationer

 • Utbildning av förarna för ökad kunskap kring problemen med kroppsvibrationer.
 • Uppmuntran av (förändrat) körbeteende som minskar kroppsvibrationerna.
 • Kvalitetssäkring av lagergolvet. Reparation vid behov.
 • Underhållsplaner för arbetsplatser, truckar, utrustning och driftområde.
 • Övervägande av alternativa logistikprocesser med mindre vibrationer, så som truckar med halvmassiva däck (Jungheinrich ETV C för kombinerad inomhus- och utomhusdrift).
 • Förändrade arbetsprocesser, med längre perioder då personalen inte utsätts för några vibrationer.

Hälsorisker

Riskerna

Kroppsvibrationer kan leda till muskel- och skelettskador och blodcirkulationsproblem. Dessutom kan de orsaka obehag, sänka prestationsförmågan och utgöra risker för truckförarens hälsa och säkerhet.

I Tyskland klassas ländryggsbesvär hos personer som exponeras för helkroppsvibrationer som arbetssjukdom.

Rättsliga villkor

EU-direktivet 2002/44/EG är ett rättsligt krav i alla medlemsländer och därmed bindande för alla truckförare.

Vem gäller direktivet 2002/44/EG för?

Direktivet gäller generellt för alla företag i Europeiska unionen där personal exponeras för vibrationer.

Vilka punkter är viktiga för truckförare?

Innan en verksamhet startas ska arbetsgivaren genomföra en riskbedömning (i Tyskland enligt §5 i arbetsskyddslagstiftningen) för att avgöra om arbetstagare kan komma att exponeras för vibrationer. Åtgärder skall vidtas närhelst exponeringsmängden inte kan fastställas genom tillverkarens uppgifter och officiella källor.

Content Skydd av människor 3

Riskbedömningen

En riskbedömning omfattar följande:

 • Typ, nivå och varaktighet för vibrationsexponeringen med särskilt hänsynstagande till specifika arbetsförhållanden, så som användning av trucken i kylrum. Gränsvärden för vibrationsexponering och handlingsplan.
 • Tillgång till alternativ arbetsutrustning som minskar mängden vibrationsexponering.
 • Information från hälsokontroller av företagets truckförare samt resultat från publicerade undersökningar.
 • Om det förekommer exponering för vibrationer som överstiger en åttatimmars arbetsdag.
 • Påverkan på truckförarnas hälsa och säkerhet, med särkskild hänsyn tagen till riskgrupper.
 • Trucktillverkarens uppgifter om vibrationemissioner.

Resultatet för riskbedömningen ska dokumenteras.


Jungheinrichteknologi

Våra exempel på optimal vibrationsreducering

DFG 316

Diesel-/gasoltruck

 • "Floating Cab": förarhyttens fjädring är oberoende av truckens chassi
 • Lågvibrerande industrimotorer
 • Motorer frikopplade från chassit som ger låga vibrationer
 • Stativdämpning
 • Tiltcylindrar med ändlägesdämpning
 • Brett utbud av sätesjusteringar garanterar minimala vibrationer. Upp till 2/3 av alla vibrationer dämpas av vår komfortstol

Skjutstativtruck

Skjutstativtruck

 • Indrag- och utskjutningsdämpning av stativet
 • Dämpning av stativframskjutningen för att skona förare och last
 • Brett utbud av sätesjusteringar garanterar minimala vibrationer. Upp till 2/3 av alla vibrationer dämpas av vår komfortstol

Content ECE-kampanjer (5)

Låglyftare

Utöver en mjukfjädrad förarplattform är hela drivsystemet skyddat av "ShockProtect". Med ShockProtect frånkopplas förarplattformen helt från stötar.

Jungheinrichs "ShockProtect"-system absorberar likt en stötdämpare på en bil så gott som alla stötar från trösklar och andra ojämnheter i marken. En fjädrad drivanordning och fjädrade stödhjul med ProTracLink ger ett ordentligt skydd för förare, truck och last. ProTracLink-systemet garanterar utmärkt sidostabilitet även i kurvor i höga hastigheter.

Detta minskar påfrestningen på såväl truckförarens ryggrad som truckens chassi.

Tekniska termer

Vibrationsemission: Vibrationer som alstras av en maskin och som användaren exponeras för. Vibrationsemissionsvärdet som anges av truck- eller maskintillverkaren i bruksanvisningen anger ett standardiserat värde för vibrationsnivån. Detta värde kan användas för att jämföra olika truckar, men inte för att avgöra hur truckarna förhåller sig till kraven i 2002/44/EG. Trots att tillverkaren kan optimera sina truckar med avseende på vibrationerna som påverkar föraren kan ett maximalt belastningsvärde kan inte anges, eftersom för många enskilda faktorer påverkar detta.

Dagligt exponeringsvärde, A(8): Detta är det vibrationsvärde en truckförare faktiskt utsätts för under en åttatimmarsperiod. Värdet anges i m/s² och beskriver styrkan på exponeringen för helkroppsvibrationer under en arbetsdag.

Insatsvärde: Om det dagliga exponeringsvärdet A(8) (för helkroppsvibrationer) är högre än 0,5 m/s² ska truckföraren genomgå en hälsokontroll och åtgärder vidtas för att minimera helkroppsvibrationerna.

Gränsvärde för exponering: Det dagliga gränsvärdet A(8) för helkroppsvibrationer är 1,15 m/s² (i Tyskland) i längd- och tvärriktningen eller 0,8 m/s² i vertikalriktningen. Detta gränsvärde får inte överskridas. Om det överskrids ska omedelbara åtgärder vidtas, då det är olagligt att exponera truckförare för högre vibrationsnivåer än så.

Mer information

Ökad komplexitet och växande dynamik inom lagerprocesser ökar de potentiella riskerna i lagerverksamheten


Personsäkerhet är vår högsta prioritet. Vi erbjuder en mängd olika truckalternativ som skyddar dina anställda optimalt mot olyckor.

Dina varor och deras integritet är en viktig grund för framgången för ditt företag.

Skadad lagerutrustning innebär stora risker för dina anställda, dina truckar och dina lagrade varor. Våra experter hjälper dig.

För att säkerställa att dina truckar är tillgängliga på lång sikt krävs inte bara regelbundet underhåll och reparation.

För att skydda dina värdefulla affärsdata och information från missbruk och förlust erbjuder vi certifierade säkerhetslösningar.

Har du några frågor?