040 - 690 46 00 Telefon – Växel Välkommen att ringa vår växel för hjälp
Kontaktformulär
Nyhetsbrev
Bild

Integritetspolicy för Jungheinrichs digitala tjänster

Nedan ger vi dig detaljerad information om typen, omfattningen och syftet med behandlingen av personuppgifter för Jungheinrichs digitala tjänster. 

1. Allmän information

Den här integritetspolicyn förklarar hur vi (”Jungheinrich", "vi", "oss") behandlar personuppgifter som vi samlar in från dig inom ramen för din användning av Jungheinrichs tjänster, hemsida, appar och andra digitala produkter (”Tjänsterna”, ”Tjänsten”), eller som du själv väljer att lämna till oss. Vi lägger stor vikt vid konfidentialitet och skyddet av dina personuppgifter. Därför behandlar vi dina personuppgifter som du har tillhandahållit oss inom ramen för din användning av Tjänsterna i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning och denna integritetspolicy. 

Nedan kommer vi att lämna information om vilka kategorier av personuppgifter vi behandlar samt omfattningen av och ändamålet med behandlingen av personuppgifter när du använder dig av Tjänsterna. Vi ber dig att läsa följande information noggrant för att förstå hur vi behandlar dina personuppgifter. 

Under avsnitt 4 kommer du att hitta tjänstespecifik information om respektive behandling av dina personuppgifter.

2. Personuppgiftsansvarig 

Bolaget som är personuppgiftsansvarigt för att behandlingen av dina personuppgifter sker i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning är Jungheinrich Svenska Aktiebolag, org.nr 556066-5894, Starrvägen 16, 232 61 Arlöv.

Om du har några frågor som rör behandlingen av dina personuppgifter och utövandet av dina rättigheter (se avsnitt 8) kan du vända dig till vårt dataskyddsombud på följande kontaktuppgifter:

Carsten Duus
Jungheinrich Svenska Aktiebolag
Starrvägen 16
232 61 Arlöv
Telefon: 040-690 46 00
E-postadress: kundkontakt@jungheinrich.se

3. Datasäkerhet

Vi vidtar tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder med bästa tillgängliga teknik för att försäkra oss om att kraven enligt europeisk och nationell dataskyddslagstiftning upprätthålls och för att skydda de personuppgifter som behandlas av oss mot oavsiktlig eller avsiktlig ändring, förlust, förstöring samt mot obehörig åtkomst.

All kommunikation som sker i samband med besök och användning av Tjänsterna, som sker via en webbläsare eller app (”Klienten”) är krypterad med hjälp av TLS.

4. Automatiskt insamlade personuppgifter 

Vi behandlar personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning. Det innebär att vi endast kommer att behandla personuppgifterna om vi har laglig grund att göra det, dvs. om användaren har gett oss sitt samtycke enligt artikel 6.1 (a), om personuppgiftsbehandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal enligt artikel 6.1 (b) GDPR eller om personuppgiftsbehandlingen sker med stöd av vårt berättigade intresse enligt artikel 6.1 (f) GDPR.

5. Överföring av personuppgifter

I vissa fall överförs personuppgifter inom Jungheinrich-koncernen, inom EU/EES. Sådan överföring sker endast om det är nödvändigt för att vi ska tillhandahålla Tjänsterna enligt avtal, eller om det är nödvändigt för att vi ska kunna tillhandahålla kundtjänst eller teknisk support till dig.

Vi samarbetar även med tredje parter som på uppdrag av oss tillhandahåller viss teknisk support för Tjänsterna.

När vi anlitar externa tjänsteleverantörer, sker det alltid i enlighet med gällande europeisk och nationell dataskyddslagstiftning. Mottagaren av personuppgifter får endast behandla dem för de bestämda ändamålen. 

Överföring av personuppgifter till en mottagare utanför Jungheinrich-koncernen i ett tredjeland utanför EU/EES får endast ske om minst ett av följande krav är uppfyllt:

(i) EU-kommissionen har beslutat att landet där mottagaren är belägen kan säkerställa en adekvat skyddsnivå.

(ii) Lämpliga skyddsåtgärder har vidtagits på villkor att lagstadgade rättigheter och effektiva rättsmedel finns tillgängliga för individen. Sådana lämpliga skyddsåtgärder kan t.ex. vara att standardavtalsklausuler som godkänts av EU-kommissionen används. Ytterligare skyddsåtgärder kommer att vidtas, om det anses nödvändigt för att säkerställa en likvärdig skyddsnivå för uppgifterna i det mottagande tredjelandet som krävs enligt unionsrätten. 

(iii) Överföringen sker med stöd i undantag som kan göras i särskilda situationer, t.ex. med stöd av ditt samtycke.


6. Cookies

När vi tillhandahåller Tjänsterna använder vi s.k. cookies. En cookie är en liten textfil som skickas från Tjänsterna till den enhet du använder (PC, platta, etc.) som lagras i minnet på den Klient som används. Syftet med användandet av cookies är bl.a. att en användare ska kunna identifieras som en auktoriserad användare under tiden han eller hon använder Tjänsterna. Utan dessa permanenta cookies som används hade användaren varit tvungen att göra om vissa val varje gång han eller hon använder Tjänsterna. En cookie innehåller endast den information som servern utfärdar och/eller den information som användaren skriver in på begäran (dvs. uppbyggnad, domäninformation, riktning, livslängd, cookiens namn och dess värde). En cookie kan inte spionera på din hårddisk eller identifiera dig personligen. 

Om du inte vill att cookies lagras på din dator, kan du välja att inaktivera cookies genom att ändra inställningarna som finns på Klienten. Cookies som har funnits lagrade kan även raderas genom att ändra i inställningarna som finns på Klienten. Vänligen observera att om du väljer att inte tillåta cookies kan användningen av Tjänsterna i vissa fall begränsas. 

Vilka cookies som används när du använder dig av Tjänsterna framgår av översikten nedan. De cookies som används är både s.k. förstapartscookies som vi själv använder samt s.k. tredjepartscookies, som placeras av utomstående bolag och som används för att uppfylla vissa bestämda syften.

7. Lagringstid

Vi lagrar endast dina personuppgifter så länge det är nödvändigt för att uppnå de ändamål för vilka personuppgifterna samlades in. Lagring under längre tid sker endast om det krävs enligt gällande rätt eller om du har samtyckt till att personuppgifterna lagras under en längre tid. 

Personuppgifterna kommer att raderas inom sex månader efter det att avtalet för användningen av Tjänsterna har upphört eller din användarprofil har raderats.
 

8. Dina rättigheter avseende personuppgiftsbehandlingen

9.  Länkar till andra hemsidor 

Länkar som finns i Tjänsterna kan leda till andra av Jungheinrichs hemsidor. I sådana fall är de integritetspolicyer som finns publicerade på respektive hemsida tillämpliga. Detsamma gäller för eventuella länkar till externa hemsidor som tillhandahålls av tredje part. Vem som har ansvar för den personuppgiftsbehandling som sker på sådana hemsidor kommer att framgå i motsvarande dataskyddsinformation.

10. Uppdateringar i integritetspolicyn 

Vi kan komma att uppdatera denna integritetspolicy. Vi ber dig att löpande hålla dig informerad om eventuella ändringar i integritetspolicyn. 

Maj 2021

Har du några frågor?