Datasäkerhet

Sammanfattning

Jungheinrich vet hur viktigt det är för dig att dina uppgifter hanteras konfidentiellt. Därför vill vi försäkra dig om att vi agerar enligt gällande lagar och förordningar. Nedan kan du läsa mer utförligt om vår datahanteringspolicy.

Som utgivare för denna hemsida är vi på Jungheinrich måna om att följa gällande förordningar för datasäkerhet. I följande avsnitt vill vi ge dig information om hur vi, i detalj, hanterar data samt hur och varför vi använder användardata som samlas in digitalt och via vår hemsida.
Det är fullt möjligt att besöka vår hemsida utan att dela någon privat information. När du besöker jungheinrich.se sker ett informationsutbyte mellan din enhet och vår server. Mer information angående detta finns i avsnittet nedan gällande syftet med datahantering.
I enlighet med kraven ställda i ”General Data Protection Regulation (GDPR)” har du ett flertal rättigheter gentemot oss som utgivare. Dessa inkluderar rätten att inkomma med klagomål gentemot valda typer av datainsamling. Särskilt datainsamling med syfte att göra reklam. Mer information angående detta finns i avsnittet nedan gällande dina rättigheter. Om du har frågor om vår datapolicy är vi tacksamma om du kontaktar oss. Du hittar kontaktuppgifter här.

Kontakta gärna ansvariga medarbetare med ansvar för dataskyddsfrågor: 

Jungheinrich AG
Frank Jastrob
Data protection officer
Friedrich-Ebert-Damm 129
22047 Hamburg
Tyskland

Jungheinrich Svenska AB
Carsten Duus
Dataskyddsombud
Starrvägen 16
232 61 Arlöv

Datapolicyn gäller datahantering utförd inom företaget Jungheinrich Svenska AB, Starrvägen 16, 232 61 Arlöv, Sverige och gäller följande hemsida: www.jungheinrich.se

Kontakta Jungheinrich angående dataskyddsfrågor på ovanstående adress eller på kundkontakt(at)jungheinrich.se

Läs mer >>

Övergripande information
Vi hanterar all användardata i enlighet med gällande lagstiftning för skydd av personuppgifter vid insamling av data. Detta innebär att användardata endast används inom lagens ramar eller när databehandling krävs enligt lag. Samt endast när användaren har gett tillåtelse eller i enlighet med företagets verksamhetsutövning och intressen inom lagens ramar som definierat i artikel 6, paragraf 1(f) i GDPR.

Personlig data såsom namn, adress, telefonnummer eller e-mailadress lagras inte utan ditt medgivande, t.ex. i samband med ett nyhetsbrev, en jobbansökan eller en offertförfrågan.
Endast om du givit ditt godkännande i förväg eller, när förordningar tillåter, inte har opponerat dig kommer vi att använda denna information i produktrelaterad marknadsföring.
Jungheinrich produkter kan beställas i Jungheinrich Profishop. Datapolicyn gällande detta förfarande förklaras i dataskyddsinformationen för Jungheinrich Profishop.

Uppkoppling via vår hemsida
När du besöker vår hemsida skickar webbläsaren som du använder automatiskt viss information till vårt system. Denna information lagras tillfälligt i en logg-fil och processen sker per automatik. Följande information lagras automatiskt tills den raderas, även då per automatik:
- IP-adress för den enhet (dator, surfplatta etc.) som begär tillgång
- Datum och tid för begäran
- Namn och URL för filen som getts tillgång till
- Hemsidan/programmet som använts för att få tillgång (referens URL)
- Webbläsaren som använts, om möjligt operativsystemet som används på din enhet och namnet på din internetleverantör

Lagstödet för behandling av användarens IP-adress finns i artikel 6, paragraf 1(f) i GDPR. Våra intressen grundar sig i följande datainsamlingssyften. Insamlad information via data ger oss inte någon direkt indikation gällande personlig identitet och vi drar inga slutsatser angående detta. Vi använder IP-adressen för din enhet och datainformationen ovan i följande syfte:
- Att tillgodose att en god och stabil uppkoppling upprättas
- En trevlig användarupplevelse av vår hemsida
- Upprätthållande av ett säkert och stabilt system

Vi använder cookies, spårverktyg, riktade metoder och insticksprogram för social media. Den exakta proceduren och hur användarens data används i detta syfte förklaras mer detaljerat i sektionen som handlar om internetnärvaro och hemsidesoptimering samt integrering av tjänster och tredjepartsinnehåll.

Komplettering, implementation eller uppsägning av ett Jungheinrich Profishop-avtal
Jungheinrich produkter kan beställas i Jungheinrich Profishop. Datapolicyn gällande detta förfarande förklaras i dataskyddsinformationen
data privacy declaration for the Jungheinrich Profishop

Nyhetsbrev
Via nyhetsbrevet skickas aktuella erbjudanden och nyheter till dig som mottagare. Även journalister och andra intressenter får nyhetsbrev från oss. Om du har skrivit in din e-mailadress samt för- och efternamn under rubriken ”E-mail-utskick” och tryckt på knappen ”Prenumerera” får du en länk till din valda e-mailadress. Endast om du klickat på den, för att bekräfta din prenumeration, så registrerar och använder vi din e-mailadress och då enbart för att kunna skicka nyhetsbrev till dig. Prenumeration på nyhetsbrevet är frivillig och datahanteringen i samband med denna sker med stöd av definitionen i artikel 6, paragraf 1(a) i GDPR.Du har rättighet och möjlighet att avregistrera dig från prenumerationslistan när som helst. Skicka bara ett mail till  kundkontakt(at)jungheinrich.se. Det finns även möjlighet att klicka på länken ”avsluta prenumeration” inuti nyhetsbrevet.

När du kontaktar oss
När du tar kontakt med oss (via kontaktformulär eller e-mail) används informationen som du ger oss, för att kunna besvara din förfrågan på bästa sätt. Detta med stöd i artikel 6, paragraf 1(b) i GDPR.
Användaruppgifter lagras i vår kunddatabas. Vi använder ”SAP Hybris Cloud for Customer” och ”SAP CRM”, ett CRM-system som tillhandahålls av SAP,  för att lagra kundinformation baserat på legitima företagsintressen (effektiv och snabb hantering av kundinformation). Kontraktet med leverantören har upprättats i enlighet med artikel 28 i GDPR, vilken förpliktigar denne att följa EU:s direktiv angående datasäkerhet.


Ansökningshandlingar

Vi på Jungheinrich välkomnar ditt intresse för vårt företag och tar gärna emot din jobbansökan digitalt. I följande avsnitt förklaras hur vi använder information i samband med ansökningsprocesser – i enhällighet med artikel 13 i GDPR. Genom att godkänna vår datapolicy för jobbansökningar via webben godkänner du att Jungheinrich kan spara och använda information med syfte att användas i rekryteringsprocessen.

Datainsamling
I samband med din jobbansökan via webben kommer vi att samla in och använda följande personliga information:
- Efternamn
- Förnamn
- Adress och telefonnummer
- E-mailadress
- Ansökningshandlingar (personligt brev, CV, referenser, intyg m.m.)

Syfte med informationshanteringen
Den personliga information vi får av dig under en specifik ansökningsprocess kommer endast att användas under detta förfarande. Dina uppgifter kommer att bli tillgängliga för relevant personal inom Jungheinrich som deltar i rekryteringsprocessen. Det kan även finnas parter som deltar i urvalsprocessen som tillhör andra företag inom Jungheinrich-koncernen. Följaktligen kan ansökningshandlingar delas inom vår koncern. Ingen ytterligare användning eller spridning av dina uppgifter är tillåten.

Datasäkerhet
All personlig data skickas krypterad och förvaras i en databas. Jungheinrich sparar och använder denna information i enlighet med relevant säkerhetsföreskrift. Informationen hålls konfidentiell under hela förfarandet och alla personliga detaljer som samlats in i samband med en ansökan hålls skyddade mot obehörigt tillträde och dataintrång med hjälp av tekniska och organisatoriska system.
Begränsad lagring av information
I det fall rekryteringsprocessen inte resulterar i en anställning, åtar vi oss att radera den insamlade informationen efter sex månader.

Rekryteringspool
Om en jobbansökan inkommit för en viss anställning som redan blivit tillsatt blir ansökan vidarebefordrad inom koncernen, för användning i eventuella framtida matchande rekryteringar. Endast dock om den sökande medgivit att detta får ske.  Detsamma gäller om bedömning görs att den nya ansökan passar till en annan tjänst eller om en öppen spontanansökan inkommer.

Informationsradering/tillbakatagande av medgivande
Om en arbetssökande tar tillbaka sin ansökan kommer vi att radera informationen omedelbart. Om du vill invända mot insamlandet eller användningen av din information inom ramarna för ditt medgivande som en del i ansökningsprocessen så tar vi emot denna på kundkontakt(at)jungheinrich.se

Medgivande
Under ansökningsprocessen ber vi om följande medgivanden:
- Vi ber dig godkänna att du accepterar vår datapolicy: Du medger att all personlig information i samband med din ansökan får samlas in och användas inom Jungheinrichkoncernen i syfte att genomföra en anställningsprocess. Du medger att informationen får användas och delas i enlighet med vår datasäkerhetspolicy och gällande lagar för datahantering.
- Vi ber dig godkänna att vi sparar och använder din ansökan om andra relevanta anställningar skulle uppkomma (ansökningspoolen). Om du inte får den sökta anställningen eller om du skickat in en spontanansökan till oss godkänner du att Jungheinrichkoncernen använder dina handlingar i enlighet med vår datasäkerhetspolicy och gällande lagstiftning för datasäkerhet. Detta i syfte att hantera din ansökan och kontakta dig om framtida lediga tjänster skulle uppkomma.

Dina rättigheter som delaktig
Utöver rätten att ta tillbaka din ansökan har du även följande rättigheter:
- Rätten att informeras om vilken personlig data vi har lagrat om dig i överensstämmelse med artikel 15 i GDPR
- Rätten att korrigera felaktig eller ofullständig information i överensstämmelse med artikel 16 i GDPR
- Rätten att få all lagrad data raderad i överensstämmelse med artikel 17 i GDPR, om inte kvarhållande av data måste ske pga. annan lagstadgad rättighet/skyldighet
- Rätten att begränsa användandet av din information i överensstämmelse med artikel 18 i GDPR
- Rätten till överförbarhet av data i överensstämmelse med artikel 20 i GDPR
- Rätten till klagomål vid övervakande instans, tex företagets huvudkontor

Frågor om dataskydd
Frågor om dataskydd besvaras gärna via kundkontakt(at)jungheinrich.se


Onlinenärvaro och hemsidesoptimering

Cookies – allmän information

Vi använder cookies på vår hemsida med stöd av artikel 6, paragraf 1(f) i GDPR. Vårt intresse ligger i att optimera vår hemsida och detta sker med ovan nämnda lagstöd. Cookies är små filer som skapas automatiskt av användarens webbläsare och som lagras på användarenheten (datorn, läsplattan, telefonen etc.) när denne besöker vår hemsida. Cookies utgör inget hot för din enhet och innehåller inga virus, trojaner eller andra skadliga program. En cookie innehåller information som genereras genom uppkopplingen mot den specifika enhet som används och innebär inte att vi får någon kunskap om din identitet. Ett av syftena med att använda cookies är att göra användningen av vår hemsida till en trevlig upplevelse för dig och i det syftet används så kallade ”session cookies” som känner av om du återkommer till en sida. Dessa raderas automatiskt när du lämnar vår sida. Vi använder även temporära cookies för att öka användarvänligheten. Dessa lagras på din enhet under en viss tid och om du besöker vår sida igen känner vi igen dig, liksom de eventuella inställningar och val du gjorde sist. Detta gör att du inte behöver göra om proceduren.

Vi använder även cookies i statistiksyfte, för att registrera och utvärdera användandet av vår hemsida. Detta underlättar i optimeringen av vårt erbjudande till användarna och vår möjlighet att visa relevant information. När du gör upprepade besök på vår hemsida gör våra cookies det möjligt för oss att upptäcka att du varit hos oss tidigare. Dessa raderas automatiskt efter en viss tid.
De flesta webbläsare accepterar cookies automatiskt. Du kan dock göra inställningar för din webbläsare så att cookies inte längre lagras på din enhet eller så att ett godkännande krävs av dig för att de ska lagras. Om du inaktiverar cookies kan dock vissa funktioner på vår hemsida sluta fungera. Lagringstiden för cookies beror på syftet och varierar mellan olika typer av cookies.

Besöksspårning med hjälp av ”jh_medium”
Vi använder en cookie som heter ”jh_medium” för att lagra spårningsinformation från ditt besök på vår hemsida. Detta betyder att vi använder ett script som utvecklats för att upptäcka från vilken källa du når vår hemsida, för att kunna analysera hur besöken dirigeras till oss. Ingen personlig data lagras och inte heller din IP-adress. Beteendet hos användaren analyseras inte vidare.

Google Analytics och Google Optimize
Med fokus på användarvänlig design och optimering av vår hemsida använder vi Google Analytics som tillhandahålls av Google Inc. Tjänsterna tillhandahålls av Google LLC ("Google"), med säte i 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Detta med stöd i lagstiftningen, artikel 6, paragraf 1(f) i GDPR. Vi använder även tjänsten Google Optimize som skapar anonyma användarprofiler och testar hemsidan gentemot dessa. Cookies skapas som genererar följande information om användarna:
- Webbläsartyp/version
- Operativsystem
- Referens URL (websidan man besökt tidigare)
- Värdnamnet på enheten (IP-adress)
- Tidpunkt

Denna information skickas till Googles servrar i USA och lagras där. Google är certifierad under “the Privacy Shield agreement” och garanterar därför att de följer Europeisk datasäkerhetslag.
Vi använder Google Analytics endast med anonymiserade IP-adresser. Detta innebär att användarens IP-adress förkortas av Google för analysering inom medlemsstaterna i EU och andra ekonomiska samarbetspartners. Endast i undantagsfall skickas en komplett IP-adress till Google för att där förkortas.  

Användaren kan, som tidigare förklarat, göra inställningar i webbläsaren som hindrar cookies att lagras. Tänk dock på att det kan bli svårt att använda vissa av hemsidans funktioner om cookies har blockerats. Användaren kan också hindra Googles datainsamling via cookies (inklusive IP-adressen) och användandet av denna information genom att ladda ner och installera en plugin till webbläsaren via denna länk: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en 
Alternativt kan man använda en ”opt-out cookie” som förhindrar framtida datainsamling av Google Analytics via en viss hemsida.

Google AdWords: marknadsföringsprogram
Åtgärderna som listas nedan och som vi använder sker i enlighet med artikel 6, paragraf 1(f) i GDPR. De riktade metoder som används har till syfte att styra annonsåtgärder utefter användarens intresse eller förmodade intresse. De annonser som visas för dig ska kännas relevanta och ska inte belasta dig eller kännas överflödiga, detta är i vårt intresse såväl som ditt.

Vår hemsida använder Google AdWords annonsprogram med konverteringsspårning. Vi lagrar dessutom gclid-parametern i ”jh_medium”-cookien för att kunna utvärdera vår annonsplacering. Dessa cookies aktiveras då användaren klickar på en annons som Google placerat ut. Tredjepartsleverantörer, inklusive Google, placerar annonser på hemsidor på internet och använder lagrad information för att rikta annonsplaceringarna baserat på användarens tidigare besök på hemsidan. Dessa AdWords-cookies upphör efter 30 dagar och gclid-parameter-cookies upphör efter 90 dagar. De används inte för personidentifikation. Google kan komma att överföra denna information till tredje part om lagen kräver detta eller om tredje part handhar informationen å Googles vägnar. Google kommer inte under några förutsättningar att koppla din IP-adress med annan datainsamling som utförs av Google.
Insamling och lagring av information kan avbrytas med omedelbar verkan. Du kan inaktivera Googles användning av cookies genom länken ovan eller inaktivera cookies med spårningsfunktion genom att ställa in din webbläsare så att cookies blockeras från domänen: googleadservices.com. Det är viktigt att påpeka att du då inte kommer att ha tillgång till alla funktioner på vår hemsida.

”Google Remarketing” och ”DoubleClick”
Google använder sig av en så kallad DoubleClick-cookie på hemsidor i Google Network och för specifika Googletjänster. Detta med syfte att underlätta för AdWords-kunder och utgivare när det gäller placering och hantering av annonser på nätet. När du klickar på en annons på en hemsida i Google Network kan en DoubleClick-cookie komma att placeras i din webbläsare. Mer information om användningen av DoubleClick-cookies finns på  http://www.google.com/doubleclick/

Du kan när som helst neka till att motta DoubleClick-cookies och avinstallera dem genom att klicka på följande länk:
http://www.google.com/ads/preferences/html/opt-out.html

Vi använder även Googles program för intressebaserad annonsering; Google Remarketing. Tredjepart, inklusive Google, placerar annonser på internet och använder cookies. Dessa registrerar användarens tidigare besök på hemsidan. Användare som inte vill se dessa intressebaserade annonser kan med lätthet avaktivera denna cookie via användarinställningarna för sin webbläsare. Man kan även klicka på denna länk: https://adssettings.google.com/anonymous 

Mer information finns att läsa här:
https://policies.google.com/privacy?hl=se&gl=se

Microsoft-program
I vår närvaro på internet använder vi även Microsofts konverteringsspårning, med stöd av artikel 6, paragraf 1(f) i GDPR. Microsoft Bing Ads placerar en cookie på din enhet om du når hemsidan via en Microsoft Bing Ad. Vi registrerar då att en användare har slussats till vår hemsida genom att klicka på annonsen och vi får endast information om antalet klick från användare, ingen information om användarens identitet registreras. Om du inte vill delta i denna spårningsprocedur kan du neka till att acceptera den cookie som registrerar spårningen. Detta genom att avaktivera automatisk lagring av cookies generellt, som du ställer in i din webbläsare. Mer information om datasäkerhet och om de cookies som används av Microsoft Bing kan du hitta här på Microsofts hemsida:
http://www.microsoft.com/privacystatement/en-gb/core/default.aspx

Facebook remarketing
I vår närvaro på internet, i enlighet med artikel 6, paragraf 1(f) i GDPR använder vi ”Facebook pixel” för analys, optimering och som en del av vårt onlineutbud samt för syften som relateras till detta. Facebook är certifierad under “the Privacy Shield agreement” och garanterar därför att de följer Europeisk datasäkerhetslag. Denna pixel möjliggör användarspårning när en användare slussats till vår hemsida genom att klicka på en Facebook-annons. Därigenom kan vi analysera hur effektiv annonseringen är i statistik- och marknadsföringssyfte. Data som vi tar emot på detta sätt är anonym vilket innebär att vi inte kan se någon personlig information om användaren. Denna information lagras och används dock av Facebook, vilket vi vill informera dig som användare om. Facebook kan komma att länka dessa data med ditt Facebook-konto och även använda informationen i egna annonseringssyften. Detta i enlighet med Facebooks datasäkerhetspolicy: 
https://www.facebook.com/about/privacy/

Du kan förhindra att Facebook eller dess samarbetspartners placerar annonser och ändra inställningarna för facebookannonser här:
https://www.facebook.com/ads/website_custom_audiences/.


Inbäddade tjänster och tredjepartsinnehåll

Allmän information
Med stöd i artikel 6, paragraf 1(f) i GDPR och med syfte att öka kunskapen om vårt företag, använder vi insticksprogram för följande sociala medier: Facebook, LinkedIn, Twitter och Google+. Vårt kommersiella intresse anses legitimt inom ramarna för GDPR. Leverantörerna har ett åliggande att säkerställa och ansvara för att processerna utförs inom ramen för privatdataskydd.
Vi använder också innehåll och tjänster från tredje part för att kunna använda inbäddat innehåll och tjänster, t.ex. videos och typsnitt. Detta är ett legitimt intresse för att kunna analysera, optimera och ekonomiskt kunna driva våra tjänster på internet vilket definieras i artikel 6, paragraf 1(f) i GDPR/ baserat på ditt medgivande som det definieras i artikel 6, paragraf 1(a) i GDPR.

Facebook
Med legitimt intresse för att kunna analysera, optimera och ekonomiskt kunna driva våra tjänster på internet, vilket definieras i artikel 6, paragraf 1(f) i GDPR, använder vi insticksprogram för sociala nätverket Facebook. Leverantör är Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland ("Facebook"). Insticksprogrammen kan vara interaktiva element eller annat innehåll (videoklipp, grafik och text) och känns igen på Facebooks logotyper (vitt ”f” på blå bakgrund, termen ”Gilla” eller ”tumme upp-symbolen”) eller genom frasen ”Facebook Social Plugin”. En lista med utseendet på dessa insticksmoduler hittar du här: https://developers.facebook.com/docs/plugins/.
Facebook är certifierade under “the Privacy Shield agreement” och garanterar därför att de följer Europeisk datasäkerhetslag.

Om du som användare får tillgång till en sådan inbäddad funktion så kommer din enhet kopplas upp direkt mot Facebooks servrar. Insticksprogrammets innehåll skickas alltså direkt från Facebook till din enhet när du klickar på det på vår hemsida. När detta sker kan användarprofiler skapas utifrån den data som skickas. Vi har ingen kontroll över i vilken omfattning Facebook samlar in data genom dessa program men vi vill informera dig som användare om att detta kan ske.

Genom att bädda in insticksprogram får Facebook kunskap om att en användare har klickat in på en sida via vår hemsida. Om användaren då är inloggad på sitt Facebook-konto kan Facebook koppla besöket till användarens profil. Om användare av insticksprogrammet t.ex. klickar ”gilla” eller lägger till en kommentar, kommer denna information att skickas direkt från användarens enhet och registreras och lagras hos Facebook. Om användaren inte är medlem hos Facebook kan Facebook ändå komma att registrera och lagra användarens IP-adress. Enligt Facebook så är det endast anonymiserade IP-adresser som lagras i Sverige.

För mer information angående syftet och omfattningen av datainsamling och hur hantering och användning av informationen sker hos Facebook, liksom hur rättigheter och inställningsmöjligheter hanteras med tanke på användarskyddet läs mer här: https://www.facebook.com/about/privacy/.
Om en användare är Facebook-medlem och inte vill att Facebook registrerar information om besöken via dessa insticksprogram och kopplar det med användarens profil bör denne logga ut från sitt Facebook-konto och radera sina cookies. Detta bör då ske innan man besöker vår hemsida. Det finns fler inställningar och möjligheter att neka användningen av data för kommersiellt bruk och du hittar mer information här http://www.youronlinechoices.com/
Inställningarna är plattformsoberoende och fungerar oavsett vilken enhet som används, alltså både för fasta datorer och mobila enheter.

LinkedIn
Med legitimt intresse för att kunna analysera, optimera och ekonomiskt kunna driva våra tjänster på internet, vilket definieras i artikel 6, paragraf 1(f) i GDPR, använder vi funktioner via nätverket LinkedIn. Leverantören är LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA. Varje gång en av våra sidor som innehåller en LinkedIn-funktion nås av en användare så upprättas en uppkoppling till LinkedIns servrar. LinkedIn registrerar att du kommer från vår hemsida med din IP-adress. Om du klickar på knappen ”Recommend” och är inloggad på ditt LinkedIn-konto så kan LinkedIn koppla ditt besök på vår hemsida till dig och ditt konto. Vi tar ej emot någon del av innehållet i datan och inte heller någon information om hur LinkedIn använder den. Läs mer om LinkedIns policy för datasäkerhet här: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy 

Läs mer om cookies och hur du avaktiverar dem för LinkedIn här:
https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out

Twitter
Med legitimt intresse för att kunna analysera, optimera och ekonomiskt kunna driva våra tjänster på internet, vilket definieras i artikel 6, paragraf 1(f) i GDPR, använder vi insticksprogram för textmeddelandetjänsten/nätverket Twitter. Du känner igen dessa på Twitter-logotypen (en vit fågel på blå bakgrund) och ordet ”Tweet”. Varje gång en av våra sidor som innehåller en Twitter-funktion nås av en användare så upprättas en uppkoppling till Twitters servrar. Twitter registrerar att du kommer från vår hemsida med din IP-adress. Om du klickar på Twitter-knappen och är inloggad på ditt Twitter-konto så kan Twitter koppla ditt besök på vår hemsida till dig och ditt konto. Vi tar ej emot någon del av innehållet i datan och inte heller någon information om hur Twitter använder den. Läs mer om Twitters policy för datasäkerhet här: https://twitter.com/en/privacy

Om du inte vill att Twitter ska kunna koppla besöket på vår hemsida till ditt konto så bör du först logga ut från ditt Twitter-konto.

Google+
Med legitimt intresse för att kunna analysera, optimera och ekonomiskt kunna driva våra tjänster på internet, vilket definieras i artikel 6, paragraf 1(f) i GDPR, använder vi insticksprogram till det sociala nätverket Google Plus. Tjänsterna tillhandahålls av Google LLC ("Google"), med säte i 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Insticksprogrammen kan kännas igen t.ex. genom knappar som innehåller symbolen ”+1” på vit eller färgad bakgrund.

Om du klickar på knappen och aktiverar programmet kommer din webbläsare att upprätta en uppkoppling direkt till Googles servrar. Insticksprogrammets innehåll skickas från Google direkt till din webbläsare och bäddas in på sidan. Google registrerar att du kommer från vår hemsida, även om du inte har något Google Plus-konto eller inte är inloggad på Google Plus. Ditt IP-nummer samt annan information skickas från din webbläsare direkt till en Google-server i USA och lagras där. Om du är inloggad på Google Plus så kan Google direkt koppla ditt besök på vår hemsida till din profil. Om du klickar på t.ex. ”+1”-knappen kommer information om detta också att skickas direkt till Googles servrar och lagras där. Informationen publiceras på Google Plus och visas där i dina kontakter.

För mer information om syfte och omfattning av datainsamlingen samt hur den används av Google, samt information om dina rättigheter och inställningar som kan skydda din privata information, besök gärna Googles policy för datasäkerhet här: https://privacy.google.com/#

Om du inte vill att Google ska kunna koppla information om ditt besök på vår sida till din profil på Google Plus måste du logga ut från ditt konto på Google Plus före ditt besök. Du kan också helt blockera insticksprogram från Google med tilläggstjänster för din webbläsare, tex ”NoScript”.

Google ReCaptcha
Med legitimt intresse för att kunna analysera, optimera och ekonomiskt kunna driva våra tjänster på internet, vilket definieras i artikel 6, paragraf 1(f) i GDPR, använder vi ReCaptcha-tjänster som tillhandahålls av Google Inc. Tjänsterna tillhandahålls av Google LLC ("Google"), med säte i 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.  Denna funktion används av oss för att avgöra om en förfrågan har gjorts av en person eller om den skett genom felaktig användning, som en automatisk maskinell process. Funktionen inkluderar en överföring av IP-adressen till Google liksom annan information som är nödvändig för ReCaptcha-tjänsten. Din förfrågan skickas alltså till Google och används vidare där. Genom att använda ReCaptcha godkänner du att din igenkänning kan användas i digitaliseringen av äldre arbeten. Men genom att aktivera IP-anonymisering på denna hemsida kan du låta din IP-adress bli förkortad av Google inom EU:s medlemsstater och andra ekonomiska samarbetspartner. Endast i yttersta undantagsfall kommer din kompletta IP-adress att skickas till Googles servrar i USA och förkortas där. Google kommer att använda insamlad information å hemsidesleverantörens vägnar för att utvärdera tjänsten. IP-adressen som din webbläsare skickar när du använder ReCaptcha kommer inte att kopplas samman med annan information som Google hanterar och Googles policy för hantering av privat information gäller för den insamlade informationen.

Du kan läsa mer om Googles policy för privatdatahantering här: https://policies.google.com/terms?hl=se&gl=se

Google Maps
Denna hemsida använder tjänsten Google Maps för avbildning av kartor och för att skapa vägvisningar. Google Maps tillhör Google Inc. Tjänsterna tillhandahålls av Google LLC ("Google"), med säte i 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Användare på vår hemsida godkänner Googles insamling, hantering och användning av data, såväl automatiskt insamlad som den som användaren själv lägger in (inklusive IP-adress). Detta gäller även för samarbetspartners till Google och tredjepart. Datahanteringen som sker baseras på vårt avtal enligt artikel 6, paragraf 1(a) i GDPR. Användarvillkoren för Google Maps, liksom Googlels policy för hantering av privata användaruppgifter, kan du hitta här:
https://policies.google.com/terms?hl=se&gl=se
  
Google Tag Manager
Med legitimt intresse för att kunna analysera, optimera och ekonomiskt kunna driva våra tjänster på internet, vilket definieras i artikel 6, paragraf 1(f) i GDPR, använder vi Google Tag Manager. Denna tjänst hanterar taggar på hemsidan via ett gränssnitt och implementerar helt enkelt taggarna på hemsidan. Inga cookies placeras hos användaren och ingen datainsamling sker. Google Tag Manager aktiverar dock andra taggar som kan komma att samla in information. Programmet har inte tillgång till denna information och om deaktivering sker på domän- eller cookienivå så sker deaktivering av alla spårningstaggar om dessa har implementerats genom Google Tag Manager. Mer information om Google Tag Manager kan du hitta här
https://www.google.com/analytics/tag-manager/use-policy/
Du kan förhindra att Google Tag Manager skickar taggar genom att klicka på denna opt-out link som lagrar en avaktiverings-cookie i din webbläsare.

YouTube
Med legitimt intresse för att kunna analysera, optimera och ekonomiskt kunna driva våra tjänster på internet, vilket definieras i artikel 6, paragraf 1(f) i GDPR, använder vi inbäddade tjänster från YouTube på vår hemsida. Detta med syfte att spela upp inbäddade och länkade videos. Funktionen tillhandahålls av YouTube, LLC 901 Cherry Ave. San Bruno, CA 94066 USA. Du kan läsa mer i YouTubes policy för datasäkerhet här
https://www.youtube.com/intl/sv/yt/about/policies/#community-guidelines

Vi använder ett avancerat säkerhetsläge där YouTube, enligt försäkran, endast registrerar information från användare när denne väljer att spela upp en video. Om du klickar på en inbäddad YouTube-video använder YouTube cookies som samlar information om dig som användare. Enligt YouTube används informationen bland annat för att generera statistik, förbättra användarvänligheten och förhindra felanvändning. Oavsett om en video på vår hemsida spelas upp eller ej så upprättas en koppling från användaren till Googles DoubleClick-nätverk. Detta kan aktivera vidare databehandling bortom vårt inflytande. Du kan läsa mer om hur YouTube använder cookies i deras policy för datahantering här:
https://policies.google.com/privacy?hl=sv&gl=se

Tredjepartsöverföring av information
Överföring av data till tredje part sker endast enligt lagstadgad skyldighet och inom ramen för vår datasäkerhetspolicy. Vi överför endast information om användare när det t.ex. krävs enligt artikel 6, paragraf 1(b) i GDPR eller enligt våra berättigade intressen i enlighet med artikel 6, paragraf 1(f) i GDPR, för att kunna driva vår affärsenhet ur effektivitets- och ekonomisk aspekt.
När vi använder underleverantörer som utförare görs det i hänsyn till tillämpliga lagar och enligt försiktighetsprincipen. Vi använder alla organisatoriska och tekniska medel för att skydda personlig information, i enlighet med gällande lag och rättspraxis.

Mottagare utanför EU
Med undantag för databehandling som nämns i denna datasäkerhetspolicy lämnar vi inte din information vidare till mottagare utanför Europeiska Unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.  

Dina rättigheter

Sammanfattning
Utöver rätten at ta tillbaka ditt medgivande har du även följande rättigheter:
- Rätten att informeras om vilken personlig data vi har lagrat om dig i överensstämmelse med artikel 15 i GDPR
- Rätten att korrigera felaktig eller ofullständig information i överensstämmelse med artikel 16 i GDPR
- Rätten att få all lagrad data raderad i överensstämmelse med artikel 17 i GDPR, om inte kvarhållande av data måste ske pga. annan lagstadgad rättighet/skyldighet
- Rätten att begränsa användandet av din information i överensstämmelse med artikel 18 i GDPR
- Rätten till överförbarhet av data i överensstämmelse med artikel 20 i GDPR
- Rätten till klagomål vid övervakande instans, tex företagets huvudkontor

Rätten att ta tillbaka medgivande
Om användaren inte vill att Jungheinrich Svenska AB ska använda personuppgifter för internt bruk kan denna när som helst ta tillbaka godkännandet för informationsinsamling och förvaring av data. Detta i enlighet med artikel 21, paragraf 2 – 4 i GDPR. Skicka bara ett mail till kundkontakt(at)jungheinrich.se och förklara ditt ärende. Denna blockering av dataupptag ska inte förväxlas med rätten att få existerande data raderad enligt artikel 17 – 19 i GDPR.

Datasäkerhet
All information som du personligen skickar till oss, inklusive betalningsinformation, överförs via den säkra och accepterade standarden SSL (Secure Socket Layer). SSl är en beprövad och säker metod som även t.ex. används för banköverföringar på nätet. Ett sätt att känna igen en säker SSL-uppkoppling är genom ”s”-et i ”https://” i adressfältet i din webbläsare, samt på hänglåssymbolen i botten av ditt webbläsarfönster.

Vi använder alla lämpliga säkerhetsmetoder, tekniska och organisatoriska, för att skydda den  personliga information vi lagrar om våra användare mot dataintrång, dataläckage och otillåten åtkomst av tredje part. Vi säkerställer fortlöpande förbättringar i enlighet med den tekniska utveckling som ständigt sker.

 

Inaktivera Google Analytics (Opt-Out Cookie)